Tri ân Thầy

(Minh Quang)

 

Hai tuần Thầy dạy quét lá rơi

Nghĩ rằng lỗ nặng, hoá ra lời!

Để lại Bửu Long bụng chữ nghĩa

Tâm bình đối cảnh thản nhiên chơi.

 

Tưởng đâu Thầy dạy Pháp cao siêu,

Hồn nhiên Thầy chỉ cười thật nhiều

Chổi đây, con quét luôn thằng Tưởng

Thấy ra ngay đó Pháp vô chiêu!

 

Pháp vô chiêu

(Thầy)

 

 

Thấy ra pháp vô chiêu 

Không vị lai, quá khứ

Không khuôn mẫu, giáo điều

Chỉ ngay đây mà thấy.

 

Lặng lẽ

(Minh Quang)

   

 

Pháp diệt tự khi sinh

Hỏi - thưa chẳng phải mình

Đến đi thường lặng lẽ

Nghĩ - nói - làm Viên Minh.


 

 


  


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2020