• Học Kinh Tụng Pali

Mục Lục

 • Kinh tụng 1
 • Thỉnh Chư Thiên
  Lễ Bái Phật Bảo
  Lễ Bái Pháp Bảo
  Lễ Bái Tăng Bảo
 • Kinh tụng 2
 • Lễ bái Tam Bảo tóm tắt
  Lễ bái xá-lợi, Bảo tháp, Cội Bồ đề
  Lễ bái Tam Thế Tam bảo
  Dâng hoa
  Từ bi nguyện
  Hồi hướng chư Thiên
  Hồi hướng quyến thuộc
  Hồi hướng chúng sanh
  Thọ trì Tam quy - Bát giới - Ngũ giới
 • Kinh tụng 3
 • Từ Bi Kinh
  Kệ Phật Thắng Hạnh
 • Kinh tụng 4
 • Kinh Hạnh Phúc
  Kệ Hộ Trì Tối Thắng
  Vô Úy Hộ Trì Kệ
  Kệ Hộ Trì
 • Kinh tụng 5
 • Hồi hướng phước báu đến Chư Thiên
  Kinh Tam Bảo
 • Kinh tụng 6
 • Kinh cầu siêu (các bài kinh ngắn)
  Tam mẫu đề (Kusala Dhamma)
  Thập Nhị Nhân Duyên 
 • Kinh tụng 7
 • Quán tưởng Tứ Vật Dụng
  Các bài Kinh chúc phúc
 • Kinh tụng 8
 • Kinh Chuyển Pháp Luân 
 • Kinh tụng 9
 • Kinh Vô Ngã Tướng
 • Kinh tụng 10
 • Kệ Hộ Trì Uẩn
  Bài Kinh Tán Dương Ngài Sivali
  Năm điều quán tưởng
  10 điều quán tưởng của bậc xuất gia
  Kệ hồi hướng đến ngạ quỷ
  Bài sám hối


Mỗi bài Kinh soạn gồm có các phần sau:

1. Phần Pali

2. Ngữ vựng

3. Dịch sát nghĩa

4. Dịch theo Kinh tụng (thường là văn xuôi được sử dụng từ xưa đến nay)

5. Dịch theo văn vần (đang được một số chùa Nguyên Thủy ở hải ngoại và trong nước đọc tụng)

  


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2018