Thanh tịnh

 

 

Cảnh - Tâm đều thanh tịnh
Giúp người trưởng Đức Tin
Thân giáo Người Cha Pháp
Giản dị một chữ Minh!

 

 

 

 


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2018