loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 187 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'kinh & sách'.

Mục này được thực hiện nhằm tạo cơ hội cho chư huynh đệ, đạo hữu sống cách xa nhau có thể chia sẻ kinh nghiệm tu tập, hoặc trao đổi những vấn đề nan giải trong Pháp học cũng như Pháp hành, để cùng nhau tìm hiểu, bàn bạc, góp ý bổ túc, hầu giúp nhau điều chỉnh chánh kiến trong biển Phật Pháp mênh mông, sâu thẳm và vi diệu.

Với tiêu chí đó, đề nghị quý vị không nên đặt những câu hỏi quá xa vời thực tại tu học của mình hoặc những vấn đề chi ly có tính tầm chương trích cú trong kinh điển, vì điều đó mỗi người có thể tự tra cứu lấy để khỏi làm mất thì giờ của huynh đệ đồng đạo.

Để gởi câu hỏi, xin nhập vào mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ cập nhật câu trả lời lên website trong thời gian sớm nhất.

 

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 26-09-2019

Câu hỏi:

Kính thưa thầy. Con có thử PHIÊN ÂM DANH HIỆU PHẬT từ tiếng Pali sang tiếng Việt, nhưng con không biết đã phiên âm đúng hay sai ạ. Kính mong thầy xem qua bản phiên âm của con, nếu có sai phiên âm nào thì kính mong thầy sửa giúp con. Con xin cám ơn thầy nhiều ạ.
*Chư Phật quá khứ:
1. NAMO TAṆHAṄKARA BUDDHĀYA
Ná-mô Tán-hăng-cá-rá Bút-đờha-dá
2. NAMO MEDHAṄKARA BUDDHĀYA
Ná-mô Mê-đờhăng-cá-rá Bút-đờha-dá
3. NAMO SARAṆAṄKARA BUDDHĀYA
Ná-mô Xá-rá-năng-cá-rá Bút-đờha-dá
4. NAMO DĪPAṄKARA BUDDHĀYA
Ná-mô Đi-păng-cá-rá Bút-đờha-dá
5. NAMO KOṆḌAÑÑA BUDDHĀYA
Ná-mô Côn-đánh-nhá Bút-đờha-dá
6. NAMO MAṄGALA BUDDHĀYA
Ná-mô Măng-gá-lá Bút-đờha-dá
7. NAMO SUMANA BUDDHĀYA
Ná-mô Xú-má-ná Bút-đờha-dá
8. NAMO REVATA BUDDHĀYA
Ná-mô Rê-vá-tá Bút-đờha-dá
9. NAMO SOBHITA BUDDHĀYA
Ná-mô Xô-bờhí-tá Bút-đờha-dá
10. NAMO ANOMADASSĪ BUDDHĀYA
Ná-mô Á-nô-má-đát-xi Bút-đờha-dá
11. NAMO PADUMA BUDDHĀYA
Ná-mô Pá-đú-má Bút-đờha-dá
12. NAMO NĀRADA BUDDHĀYA
Ná-mô Na-rá-đá Bút-đờha-dá
13. NAMO PADUMUTTARA BUDDHĀYA
Ná-mô Pá-đú-mút-tá-rá Bút-đờha-dá
14. NAMO SUMEDHA BUDDHĀYA
Ná-mô Xú-mê-đờhá Bút-đờha-dá
15. NAMO SUJĀTA BUDDHĀYA
Ná-mô Xú-gia-tá Bút-đờha-dá
16. NAMO PIYADASSĪ BUDDHĀYA
Ná-mô Pí-dá-đát-xi Bút-đờha-dá
17. NAMO ATTHADASSĪ BUDDHĀYA
Ná-mô Át-tờhá-đát-xi Bút-đờha-dá
18. NAMO DHAMMADASSĪ BUDDHĀYA
Ná-mô Đờhám-má-đát-xi Bút-đờha-dá
19. NAMO SIDDHATTHA BUDDHĀYA
Ná-mô Xít-đờhát-thá Bút-đờha-dá
20. NAMO TISSA BUDDHĀYA
Ná-mô Tít-xá Bút-đờha-dá
21. NAMO PHUSSA BUDDHĀYA
Ná-mô Phút-xá Bút-đờha-dá
22. NAMO VIPASSĪ BUDDHĀYA
Ná-mô Ví-pát-xi Bút-đờha-dá
23. NAMO SIKHĪ BUDDHĀYA
Ná-mô Xí-khi Bút-đờha-dá
24. NAMO VESSABHŪ BUDDHĀYA
Ná-mô Vét-xá-fu Bút-đờha-dá
25. NAMO KAKUSANDHA BUDDHĀYA
Ná-mô Cá-cú-xán-đờhá Bút-đờha-dá
26. NAMO KONĀGAMANA BUDDHĀYA
Ná-mô Cô-na-gá-má-ná Bút-đờha-dá
27. NAMO KASSAPA BUDDHĀYA
Ná-mô Cát-xá-pá Bút-đờha-dá
* Chư Phật hiện tại:
1. NAMO SAKYA MUNI BUDDHĀYA
Ná-mô Xác-dá Mú-ní Bút-đờha-dá
NAMO GOTAMA BUDDHĀYA
Ná-mô Gô-tá-má Bút-đờha-dá
* Chư Phật vị lai:
1. NAMO METTEYYA BUDDHĀYA
Ná-mô Mết-tây-dá Bút-đờha-dá
2. NAMO RĀMADEVA BUDDHĀYA
Ná-mô Ra-má-đê-vá Bút-đờha-dá
3. NAMO DHAMMARĀJĀMUNI BUDDHĀYA
Ná-mô Đờhám-má-ra-gia-mú-ní Bút-đờha-dá
4. NAMO DHAMMASĀMI BUDDHĀYA
Ná-mô Đờhám-má-xa-mí Bút-đờha-dá
5. NAMO NĀRADA BUDDHĀYA
Ná-mô Na-rá-đá Bút-đờha-dá
6. NAMO RANSI MUNI BUDDHĀYA
Ná-mô Ráng-xí Mú-ní Bút-đờha-dá
7. NAMO DEVADEPA BUDDHĀYA
Ná-mô Đê-vá-đê-pá Bút-đờha-dá
8. NAMO NARASI MUNI BUDDHĀYA
Ná-mô Ná-rá-xí Mú-ní Bút-đờha-dá
9. NAMO TISSA BUDDHĀYA
Ná-mô Tít-xá Bút-đờha-dá
10. NAMO SUMANGANA BUDDHĀYA
Ná-mô Xú-mán-gá-ná Bút-đờha-dá

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-09-2019

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, thầy cho con hỏi.
Thời đức PHẬT còn tại thế ngài có thuyết tạng VI DIỆU PHÁP không ạ và nếu đức PHẬT không thuyết thì tạng VI DIỆU PHÁP đang có hiện giờ tác giả là ai và xuất hiện cách đây khoảng bao nhiêu năm.
Con thành kính đảnh lễ và tri ân thầy, xin thầy từ bi chỉ dạy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 28-08-2019

Câu hỏi:

Thưa Thầy,
Con muốn trình bày chút hiểu biết của con: trong tỉnh thức con biết hay thấy mọi sự xảy ra trong con. Nếu là tốt thì tiếp tục làm, còn việc xấu thì ngừng lại. Nhưng nếu tu chỉ là như vậy thì bao nhiêu kinh sách Phật để làm gì. Có phải có những gì cao siêu hơn mà con không có khả năng với tới không?
Trường Nguyễn

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 09-08-2019

Câu hỏi:

Thưa thầy.
Thầy có thể giảng rộng rãi bài KHÔNG CÓ PHÁP MÔN NÀO trong Tương Ưng 4.
Nguyên văn như sau: Ngoài lòng tin ưa thích, ngoài kham nhẫn các pháp, thích thú hay biện luận, có thể xác chứng chánh trí không? Pháp môn ấy là gì?
Trong khi mắt thấy sắc nội tâm có tham, sân, si, hoặc không có tham, sân, si, biết rõ chúng có mặt hay không có mặt trong tâm. Có phải những pháp này do lòng tin hiểu biết, hay suy tư phương pháp hay kham nhẫn, thích thú, biện luận mà hiểu biết. Có phải những pháp này thấy chúng với trí tuệ vị ấy được hiểu biết, thời có thể xác chứng với chánh trí rõ biết rằng: Sanh tận phạm hành, Việc nên làm đã làm, không lui trạng thái này.
Cám ơn thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 21-07-2019

Câu hỏi:

Con thành tâm lễ sư ông từ nơi xa, Bạch sư ông cho con xin hỏi con ở xa muốn nghe trên mạng khoá thiền 19 phải vào nơi nào xem. Với con muốn xin file của bài giảng kinh trung bộ của sư ông để con nghe lại. Vì con rất thích kinh trung bộ. Sư ông có thể cho con xin file qua địa chỉ Gmail không ạ (dangminh281292gmail.com) con thành tâm đa tạ sư ông.
Cầu chúc sức khỏe đến với Ngài để luôn trợ duyên cho chúng con tu học.
Nam Mô Phật.
Nam Mô Pháp.
Nam Mô Tăng.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 20-07-2019

Câu hỏi:

Con kính chào Sư Ông. Con là Phật tử bên Khất sĩ, và con mới biết đến Sư khoảng 1 tháng thôi. Sư đã giải nghi cho con rất nhiều vấn đề và con đã thấy con đường chánh pháp để tu học. Sắp tới có lễ Tự tứ bên Khất Sĩ, sớt bát cúng dường cho 200 vị Tăng Ni giáo đoàn 1. Con muốn thỉnh cuốn sách "Thực tại hiện tiền" để cúng dường các vị Tăng. Con ở Tây Ninh nên không biết thỉnh sách ở đâu và giá bao nhiêu tiền. Con kính mong Sư chỉ bảo cho con thêm việc này, nên cúng cuốn nào, thỉnh ở đâu... Con thấy cuốn chân lý Minh Đăng Quang có nhiều điểm tương đồng với Sư như nói về Phật Di Đà, Quán Thế Âm... nên con nghĩ cúng dường sách của Sư sẽ hợp với chư Tăng bên Khất Sĩ.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 07-07-2019

Câu hỏi:

Kính thưa thầy,
Thầy đã về tới Việt Nam rồi phải không? Sau chuyến đi dài, qua nhiều nước, chắc ít nhiều thầy cũng không tránh khỏi mệt mỏi, con chúc thầy sớm phục hồi sức khỏe lại nhé!
Tối nay con mang cuốn sách cũ đã mua từ lâu ra đọc, tên tựa sách là "Mặt dày tâm đen" của tác giả Chin-Ning Chu. Con có đọc qua một lần với cảm nhận có chút tiêu cực nhưng giờ đọc lại thì lại cảm nhận nó theo một chiều hướng khác mới mẻ hơn.
Cũng là do con đang loay hoay với đời sống mình trong thế gian. Con cảm nhận phiền não mỗi ngày mà con cứ buông xuôi mặc kệ, tối nào con cũng bị trào ngược vì tăng tiết acid do hay suy nghĩ, họng con bị viêm mạn tính con cũng kệ, để đến bây giờ khi sức khỏe cộng thêm một số bất lợi khác đến dồn làm đời sống đi vào bế tắt thì con mới chịu nhìn lại mình.
Con tự nghĩ thôi thì đã đến lúc không né tránh được, phải đương đầu và thay đổi thôi. Con bắt đầu với việc chịu uống thuốc và đánh giá lại mọi thứ từ lối sống đến công việc mỗi ngày.
Có lẽ sau mấy năm đi làm và tiếp xúc nhiều với các mối quan hệ trong đời sống, đau khổ cũng đã giúp con khôn lên thầy ạ, "nụ cười thiên thần" hay lối sống chân thật của con vô tình khiến con dễ bị tổn thương trước đời sống phức tạp. Con đã rút được một kinh nghiệm là con cần phải học quan sát đời sống mà tốt nhất chỉ có cách chánh niệm tỉnh giác mới được. Bây giờ con thấy cái ngã của mình cũng đã bớt lại, con tin mình dễ nhìn mọi thứ rõ ràng hơn, con sẽ nghiêm túc chân thành để dũng cảm sống với cuộc đời này...
Con cảm nhận cuốn sách "Mặt dày tâm đen" được viết bởi một tâm hồn hiểu đạo, tuy tên sách nghe có vẻ tiêu cực nhưng thực chất là nói thẳng vào bản chất đời sống, là không chấp không bỏ mặt nào, kể cả những cá tính có vẻ như "xấu".
Qua đây con cũng muốn giới thiệu đến các bạn trên trang web, những người hay băn khoăn về đời sống tục đế như con về cuốn sách này! Mong mọi người sẽ tìm được điều gì đó có ích cho mình.
Con cảm ơn thầy đã đọc thư con!
Con, Th.Trâm

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 19-04-2019

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, con muốn mua sách giấy Ngôi nhà chánh niệm của thiền sư Sayadaw U Jotika thì phải làm thế nào ạ?

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 19-04-2019

Câu hỏi:

Dạ con kính bạch Sư Ông
Dạ thưa Ông con muốn mua cuốn "thực tại hiện tiền" thì con mua ở đâu, liên hệ với ai ạ.
Con xin cảm ơn Sư Ông ạ.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 11-04-2019

Câu hỏi:

Kính Sư Ông!
Con đang ở Gò Vấp, con muốn thỉnh một số sách như: Sống trong thực tại, Thực tại hiện tiền... và Kinh tụng dành cho cư sĩ. Vậy con có thể đến nơi nào hoặc phải làm sao?
Xin cám ơn Sư Ông!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »