loading
Các tác phẩm của tác giả: Thích nữ Trí Hải
Tác phẩm
Tâm Bất Sinh (Ngữ Lục Bankei)
Tác giả:     Thiền sư Bankei
Dịch giả:   Thích nữ Trí Hải