loading
Tin Xây Dựng
PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ HÙN PHƯỚC XÂY DỰNG PHÁP ĐƯỜNG VÀ TĂNG XÁ 2 CHÙA HUYỀN KHÔNG

 

PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ HÙN PHƯỚC XÂY DỰNG PHÁP ĐƯỜNG VÀ TĂNG XÁ 2 CHÙA HUYỀN KHÔNG
STT
Họ và tên/Pháp danh
Hạng mục
Số tiền
Bị chú
001
Như Pháp

5.000.000 đ
 
002   Pt Nguyễn Thanh Hằng     500.000 đ
 
003
Gđ Nguyễn Thu Hà
 
1.000.000 đ
 
004

Cô tu nữ Từ Nguyện và gđ các em, các cháu

  5.000.000 đ  
005 Ngài Trưởng lão Tịnh Đức   10.000 USD  

 

 
Trở lại     Đầu trang