loading
Pháp Thoại
Đang phát album: Bài giảng trong Khóa Xuất Gia Gieo Duyên lần 3 tại Tổ đình Bửu Long
Danh Mục
Bài giảng trong Khóa Xuất Gia Gieo Duyên lần 3 tại Tổ đình Bửu Long - Play
Khóa giảng thứ 22 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh - Play
Bài giảng trong Khóa Xuất Gia Gieo Duyên lần 2 tại Tổ đình Bửu Long - Play
Khóa giảng thứ 21 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh - Play
Theo bước chân Thầy - Play
Pháp Môn Niệm 9 Ân Đức Phật (108 âm - 108 hạt) - Play
Khai Thị Thực Tại - Play
Khóa giảng thứ 20 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh (online) - Play
Khóa giảng thứ 19 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh - Play
Khóa giảng thứ 18 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh - Play