loading
Chia sẻ
Khoảnh khắc


To see a World in a Grain of Sand           
And a Heaven in a Wild Flower,               
Hold Infinity in the palm of your hand     
And Eternity in an hour.         

 (William Blake, thi sĩ Anh 1757-1827)

            
Để  thấy Vũ trụ trong một Hạt cát                                       
Và  Bầu trời  trong một Đóa hoa Rừng,                           
Hãy giữ Vô cùng trong lòng tay bạn
Và Thiên thu trong một khắc đồng hồ.

 

 
Trở lại     Đầu trang