Bình thường


Vô thường vốn lẽ diệu thường
Tử sinh mới thấy tỏ tường vô sinh
Hữu vô như bóng với hình
Vô minh cùng với chữ minh một vần.

 


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2020