Thấy nghe

 

Thân thọ tâm pháp sẵn đấy thôi

Trọn vẹn thấy nghe, thế đủ rồi

Thêm chi đề mục hư hư ảo

Rồi dòm ngó với TA lăn trôi!

 

Tự tại

 

Như Lai tự tại đến đi
Tuỳ thời ứng hiện tuỳ nghi "vô tình"
Thong dong chẳng một lời kinh
Trong ngôi nhà lửa an bình thảnh thơi.

  

  


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2020