Tìm Đạo


Tìm Đông rồi lại tìm Tây

Tưởng rằng Đạo ở bên nầy bên kia!

Ngđâu Đạo vốn chẳng lìa

Hoát nhiên đại ngơ kìa... thế thôi!

 

 


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2020