Khổ - Lạc


Không phải vì an lạc

Mà tu luyện miệt mài

Khi giáp mặt cuộc sống

Thấy khổ, không, mới tài.


Pháp đến đi vô ngã

Sao muốn thành của ta

Khổ lạc đều hư ảo

Tìm kiếm chỉ tâm ma!

 

  


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2020