"Hành thâm"


Pháp pháp vốn như chân
Chỉ cái "Ta" mới vọng
Không giác được Pháp Thân
Nên thấy toàn huyễn mộng

Tánh giác tự hành thâm
Không phải "Ta" lập nguyện
Hết vọng là chân tâm
Chẳng do ai rèn luyện.

  


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2020