Tu

Xuất gia, xuất giá cũng đều tu
Không tuỳ thuận pháp khác chi mù
Chớ đợi xuất gia rồi hạ thủ
Đừng chờ nhập thế mới công phu!

Hiện tại chẳng am tường thật giả
Tương lai sao thấy rõ cương nhu
Đâu đâu cũng chỉ thân, tâm, cảnh
Giác liền ngay đó độ Xuân Thu.
 
 

[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2020