Lý - Sự

 

Lý giải dù có đúng

Nhưng sự cần phải thông

Nếu như còn vướng mắc

Kiến giải cũng như không.

  

 

Khi sự lý dung thông

Đến đi đều vô ngại

Ngã pháp cũng hoàn không

Liền thong dong tự tại.

  


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2019