Huyễn Chân

 

Do tâm chấp lấy tự tâm

Mới thành huyễn hóa, mới lầm ngã, nhân

Chúng sanh, thọ giả... phù vân

Ngay đây chỉ thấy huyễn chân như là!

 

(Huyễn chân: Hư và thực hoặc hư hư thực thực)

[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2019