Cảm Niệm Ân Đức

 

Nhờ Thầy chỉ dạy cách sống "Đang Là"-
 Nghĩ tưởng Quá  Khứ-Tương Lai tức là Vọng -
Sống Hiện Tại luôn "Đang Là" -
"Đang" nghĩa là mọi sự vật Đang chuyển biến -   (Vô Thường)
"Là" nghĩa là "Như vậy" -
Tâm Vọng nhìn sự vật suy diễn "Cho là" "Phải là" -


Thầy dạy Thiền rất thực tế -

Soi sáng những qui định sai lầm tức Thiền -
Thiền còn qui định, tức còn "Bản Ngã" -
Bản Ngã tức "Đã là" hay "Sẽ là" -
Soi sáng  "Đang là"  tức Thiền Quán -
"Đang là" vốn sẵn từ Diệu Dụng -
Tự Tánh Phật nơi mỗi Chúng Ta -

 

Thầy đã sống thực Nguyên Lý -

Nên Thầy Từ-Bi hướng dẫn Chúng ta.
Ai cảm thông lời dạy của Thầy -

Sẽ động não bừng cơn Mê lộ -
Thầy thí dụ về  trái mít từ non cho đến chín  -
Nếu trái mít "Đang là" theo cách tự nhiên -

Thì sẽ trở thành trái mít thơm ngon -
Nếu trái mít "Cho là" Sẽ là" tức ung thúi -

Sẽ không thể trở thành trái mít chín  mùi -

 

Sự tu tập của Chúng Ta cũng như thế!
Vài lời Kính ghi Cảm Niệm Ân Đức của Thầy Viên Minh


  

Đang là


Chỉ một thoáng đang là

Cũng tròn đầy tự tánh

Mới biết cõi Ta-bà

Vốn vẫn là tịnh lạc.

 

 

 


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2019