Kính Mừng Sinh Nhật Đại Huynh

Bảy hai sương tuyết, Đại Huynh ơi!
Đại thụ tàn xanh, rợp cõi người
Kiến tạo Huyền Không, ân nghĩa pháp
Dựng xây Đại Tháp, phúc duyên đời
Bão cuồng nào dễ, hoa thơm ngát
Nắng quái chi nề, quả thắm tươi
Thiền giáo, nhu dung, kinh, chẳng chữ
Tuệ hành, dị giản, thực, không lời
Gió tùng, tự tại, lay sinh tử
Trăng trúc, an nhiên, lộng biển trời
Dụng hạnh vô công, vô ngã sở
Hàm tàng như thị, đức cao ngôi.

Bửu Long, 4/2 Ất Mùi
Chuyết bút
Minh Đức Triều Tâm Ảnh


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2021