Sinh - Tử

 

Bảy hai, chưa phải "cổ lai hy"

Sống chết thiền cơ, khỏi nghĩ nghì

Sinh, mãi thong dong nhờ thuận pháp

Tử, thường tự tại bởi tùy duyên.


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2020