Vô Môn xứ

 

Hẹn gặp Vô Môn xứ

Giữa pháp giới muôn trùng

"Như Lai ngự Không Trú

Nên ngự ở Vô Cùng".

 

Vô ngại


Điều gì đến sẽ đến,

Điều gì đi sẽ đi,

Tùy duyên mà ứng xử,

Vô ngại tâm xả ly.

 


 


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2020