• Có Không - Đến Đi - Sống Chết
  • Tác giả: Viên Minh

 

Có - Không


Pháp tánh thật bình thường

Chẳng không cũng chẳng có

Thấy có, cần tỏ tường

Thấy không, đừng trì trệ!

 

Đến - Đi


Pháp sẵn nơi mỗi người

Chẳng cần tìm đâu khác

Pháp đến, chỉ mỉm cười

Pháp đi, không tạo tác.

 

Sống - Chết

 
Sống chết vốn lẽ thường,

Như ăn rồi phải đói

Thấy sinh diệt tỏ tường

Còn đâu tâm sợ hãi?

 

 


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2020