Chỉ là


Chỉ là mưa vẫn cứ rơi
Chỉ là lá rụng tơi bời trước hiên
Chỉ là chẳng ngộ chẳng thiền
Chỉ là tâm chẳng đảo điên kiếm tìm...


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2020