Ngồi im


"Ngồi im" không can thiệp

Mới biết việc nên làm,

Lăng xăng muốn áp đặt

Chỉ biểu hiện lòng tham!

 

 


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2020