Hiếu

 

Ngồi định mãi làm chi

Tu ngay trong đạo hiếu

Với nhẫn nại, từ bi

Định tuệ nào có thiếu.

 

Lành thay! người con hiếu

Biết phụng dưỡng song thân

Lấy từ bi, trí tuệ

Đáp nghĩa, đền thâm ân!

 


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2020