• Thoát vô minh - Chịu khổ - Không phóng dật
  • Tác giả: Viên Minh

 

 

Thoát vô minh

 

Ai thường biết chánh niệm

Trọn vẹn với chính mình

Tỉnh thức trong thực tại

Mới thoát khỏi vô minh. 

 

Chịu khổ

 

Chịu khổ để thấy khổ

Thấy khổ mới biết tu

Nếu chưa thấy khổ đế

Sống một đời như mù!

 

 

Không phóng dật

 

Lành thay! Thường thấy biết

Thân - tâm - cảnh rõ ràng

Trong pháp không phóng dật

An lạc, sống nhẹ nhàng. 

 

 


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2020