• Thong dong - Chân Hướng - Bó tay - Chỉ thấy
  • Tác giả: Viên Minh

 

Thong dong

 

Không cần cầu an lạc

Chỉ cần thấy khổ, không

Sống vị tha vô ngã

Sinh tử vẫn thong dong.

 

Chân Hướng

 

Không bỏ tánh theo tướng

Biết hướng về Tự Tâm

Đó chính là Chân Hướng

Thể nhập Đạo uyên thâm. 

 

Bồ-tát bó tay

 

Người không biết tự giác

Bồ-tát cũng bó tay 

Đành để pháp xử lý

Mới thấy ra đường ngay.

 

 

Chỉ thấy

 

Lành thay, tâm chỉ thấy

Mọi hiện tượng đến đi

Mỉm cười, không dao động

Sá gì chuyện thị phi!

 

 


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2020