Giúp người, cứ tự nhiên

Không giúp, cũng chớ phiền

Sống ung dung tự tại

Dù thấy đời đảo điên.

 

Việc thiện từ tâm thiện, 

Tuỳ cảm ứng tự nhiên

Đúng sai nếu không biết

Lưỡng lự chỉ thêm phiền!


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2020