Không gì bằng biết mình

Biết mình tức thấy pháp

Thấy pháp chính là Minh

Minh thoát vòng sinh tử.

 

   

Nên nhìn lại chính mình

Chớ quan tâm người khác

Thấy mình mới là minh

Thấy người sinh ý ác!

  

  

 


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2020