MỪNG KHÁNH NHẬT

(73 tuổi và 50 hạ lạp - ngày 04/2 Bính Thân

của ngài Viên Minh - Sơ tổ Huyền Không)

 

Phủi bụi phồn hoa, chốn thị phường

Về nơi non lặng, nhẹ mù sương

Sau lưng dựa núi, mây cao lĩnh

Trước mặt vỗ bờ, sóng đại dương

Cọp trắng, đá chầu, xây cảnh sách

Rồng xanh, suối lượn, chở kinh chương

Cỏ cây u nhã, nhen tri kỷ

Trăng nước tiêu dao, duỗi mộng trường

Đạm bạc, thanh bần, vươn duệ trí

Nghiêm dung, dị giản, toả đàn hương

Thân mai, rắn rỏi, dầm mưa nắng

Vóc hạc, khô gầy, vỡ rẫy nương

Lui tới, lục hoà, vun đạo hạnh

Vào ra, tứ nhiếp, gánh yêu thương

Vén rừng tham giận, nhìn chân thật

Mở ngục phiền lao, thấy tỏ tường

Thần khí, an như, chơi bốn biển

Ngôn hành, tự tại, dạo mười phương

Lợi danh, trước ngõ, trăng rơi đốm

Phải trái, đầu cây, lá rụng vườn

Mù mịt kiến tri, soi ngọn đuốc

Tối tăm ái chấp, rọi con đường

Trí tài siêu việt, tâm dâng hiến

Thiền pháp bình nhiên, tuệ cúng dường

Chi ngại gai đâm, chân đại trượng

Nỏ hay lửa hực, áo thanh lương

Ngẫm trò được mất, cười hư thực

Ngắm cuộc đầy vơi, mỉm nhược cường

Xả kỷ, bỏ nhân, không đối sánh

Vị tha, buông ngã, chẳng so lường

Nước trong, hạc nội, nào lưu luyến?

Cội cũ, chim ngàn, nhẽ vấn vương?

Đại dụng, càn khôn, thơm cội đức

Quyền cơ, nhật nguyệt, sáng đài gương

Ra tay lập địa, vô vi hạnh

Huyền mấy cõi Không, “chẳng thị thường!”

 

Chuyết bút kính dâng,

Phra Mahāthera Sīlaguṇa

(Minh Đức Triều Tâm Ảnh)  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2021