Tuyết vịnh  

  

Qua chơi miền tuyết trắng
Thấy đất trời trắng bông
Ngắm nhân gian như thị
Mỉm nụ cười rỗng không!

 

 

 

 


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2021