• Có không - Thuận nghịch - Hồi đầu
  • Tác giả: Viên Minh

  

Có không

Thấy có thấy không rồi cũng chết
Ngay đây thực tại chỉ đang là...
Ngôn thuyết một đời không nói hết
Chân Không, Diệu Hữu vẫn còn xa!

 

  

Thuận nghịch

Nghịch duyên, không đối kháng
Thuận cảnh cũng an nhiên
Thuận nghịch đều vi diệu
Tự tại, nói chi thiền!

 

 

 

   

Hồi đầu   

Chớ tìm kiếm mỏi mòn
Đừng nghĩ phàm nghĩ thánh
Pháp vốn sẵn trong con
Hồi đầu là thấy tánh.

  

  

 

 


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2020