• Phật - Pháp - Thiền - Tịnh - Tâm
  • Tác giả: Viên Minh

 

Phật

Phật thật ngự trong lòng
Đêm ngày thường soi sáng
Thờ Tâm Phật bên trong
Hơn trăm ngàn hình tượng.

Phật chẳng thương ai, chẳng ghét ai
Phật cùng chúng sanh vốn chẳng hai
Chúng sanh luyến ái tâm nhân ngã
Chư Phật từ bi tánh bản lai.

Pháp

Pháp Phật khai thị vốn Như Nhiên (1)
Trở lại (2) ngay đây (3) pháp hiện tiền (4)
Thoát khỏi thời gian (5), điên đảo tưởng
Tâm không Bậc trí tự chứng liền (6)

(1) Svākkhāto Bhagavatā Dhammo.
(2) Ehipassiko
(3) Opanayiko
(4) Sandiṭṭhiko
(5) Akāliko
(6) Paccattam veditabbo viññūhi.


Thiền - Tịnh

Không thiền, không tịnh, Ta cũng không,
Chẳng kiếm, chẳng tìm, Pháp liền thông
Chỉ tại phân vân Tâm khốn khổ
Sao bằng rỗng lặng Tánh thong dong.


Tâm

Muốn tịnh tâm chẳng tịnh
Buông ra ngay đó an
Trong lòng còn trước niệm
Sao thấy được Niết-bàn?

 

   


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2020