Xuân đến đi theo dòng trôi bất tận
Nốt nhạc lòng vẫn thuần khiết thanh tân.
Như vạn loài vốn thực tánh đế chân
Không đầu - cuối suốt hành trình vô lự.

Kiếp phù sinh mãi đa đoan tự sự
Được những gì sao ngự cõi nhị phân?
Vô thường ơi! Còn một tiếng chuông ngân!
Cho hưng phế vốn trong ngần - tịch tịnh.

[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2024