Thong dong 

Bốn phương tám hướng đều không

Nên chi cứ bước thong dong giữa đời

Niết-bàn, sinh tử rong chơi

Hư không, hoa đốm thảnh thơi đi về!


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2022