Mục Lục

 • Chương 1:
 • Nghỉ Ngơi Buông Xả (Thư Thái)

 • Chương 2
 • Trở Về Thực Tại (Chánh Niệm)
 • Chương 3
 • Thấy Biết Trong Sáng (Tỉnh Giác)
 • Chương 4
 • Suy Nghĩ Chân Thực (Chánh Tư Duy)
 • Chương 5
 • Nhiệt Tâm Cần Mẫn (Chánh Tinh Tấn)
 • Chương 6
 • Bình Thản Chịu Đựng (Nhẫn Nại)
 • Chương 7
 • Hành Vi Tinh Tế (Giới Luật)
 • Chương 8
 • Nội Tâm An Tịnh (Chánh Định)
 • Chương 9
 •   Buông Xuống Là Bờ (Ba-la-mật)

[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2024