Kính tặng Thiền Sư

Thiền lữ phiêu du cõi thế gian
Người đi tâm tịnh giữa ba ngàn
Núi lỡ non mòn khai liễu ngộ
Mây trôi bèo giạt ẩn huyền trang

Minh giác giọt hoàn nguyên tỏa rộ
Lòng từ chuyển vạn nẻo thênh thang
Ai hay từ độ sen vừa nở
Người trở về soi ánh đạo vàng!
(Lê Văn Trung)

Người trở về soi ánh đạo vàng!
Thênh thang cuộc lữ giữa ba ngàn
Gieo duyên bốn chúng, khai thiền lý.
Giảng pháp mười phương, mở tịnh trang

Độ chúng truyền đăng ân tợ hải
Xây chùa dựng tháp đức như san
Hoàn toàn phục vụ, tâm dâng hiến
Thuận pháp tùy duyên, độ thế gian
(Như Tuệ)

Thuận pháp tùy duyên, độ thế gian
Từ quang tĩnh tại vượt mây ngàn
Vầng dương còn ngủ ngoài hiên lặng
          Có Người nhặt nắng tịnh huyền trang        

Dầu dãi mưa sương nhòa cát bụi
Khai chùa vai gánh vạn trùng hoang
Đệ huynh ngập chén trà tri ngộ
Cuộc lữ lồng trăng – Ánh Nguyệt Vàng!

(Viên Hướng)


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2024