loading
Đóng góp Quỹ Từ Thiện Tổ đình Bửu Long năm 2018
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
1 Bui Duc Nguyen 200.000  
2 Ngô Hoàng Xuân Vinh 1.000.000  
3 Gđ. Tu nữ Vô Niệm 1.000.000  
4 Mộng Linh 5.000.000  
5 Tu nữ Pháp Hộ và cô Sương 400.000  
6 Hậu - Hiệp 11.000.000  
7 Thuận (bạn Như Phúc) 200Aud  
8 Gđ. Như Trung 30.500.000  
9 Sư Thiện Hảo 500.000  
10 Như Phúc 16.500.000  
11 Lê Thị Trâm Anh 4.000.000  
12 Viên Thanh 20.000.000  
13 Bui Duc Nguyen 200.000  
14 Nguyễn Văn thọ - Nguyễn Thị Huế 5.000.000  
15 Tu nữ Pháp Hộ - Cô Sương 600.000  
16 Nguyễn Ngọc Khuê (Quảng Minh Đạo) 1.000.000  
17 Tu nữ Pháp Hộ - Cô Sương 250.000  
18 Đặng Đình Chính 200000  
19 Robert Nguyễn (USA) 100Usd  
20 Như Khiêm 500Aud  
21 Sư cô Huyền Châu 5.000.000  
22 Nhóm Hậu - Hiệp 10.000.000  
23 Sư cô Huyền Châu 3.000.000  
24 Tâm Chơn Mỹ 1.000.000  
25 Như Tuệ 2.000.000  
26 Viên Thanh 10.000.000  
27 Trần Thị Như Hòa 10.000.000  
28 Lê Thị Yến Chi (Hoa Minh) 5.000.000  
29 Mẹ Hiệp 6.000.000  
30 Trần Như Thành 20.000.000  
31 Tiên Nguyen 500.000  
32 Lê Hồng Thái - Lê Thị Bích Ngọc 3.000.000  
33 Viên Dung 3.500.000  
34 Hậu - Hiệp 6.000.000  
35 Nguyên Chánh 1.000.000  
36 Tu nữ Pháp Hộ - Cô Sương 400.000