loading
Xây dựng Thiền viện ở Quảng Ngãi
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
1 Phật tử Bình + Phạm Thị Linh Đèn lồng trang trí  
2 Nhóm Tánh Biết (Vinh) Lót sân + đèn trang trí + quạt 140.000.000  
3 Đào Hồng Xây dựng 2.000.000  
4 Gđ. Nguyễn Thị Bảo Trân - Xuân Hương - Đức Nhân Năng lượng mặt trời 8.500.000  
5 Nguyễn Thị Ly Xây dựng 5.000.000  
6 Ngọc Hân Xây dựng 500.000  
7 Minh Hồng Xây dựng 2.000.000  
8 Kiều Bích Thủy Xây dựng 500.000  
9 Phan Thu Hà Xây dựng 500.000  
10 Trần Ngọc Châu Xây dựng 1.000.000  
11 Huệ Hạnh Xây dựng 3.500.000  
12 Gđ. Chung Tú Xây dựng 50.000  
13 Gđ. Huyền Toàn Xây dựng 100.000  
14 Gđ. Hà Xây dựng 100.000  
15 Gđ. Nguyên Khánh Xây dựng 200.000  
16 Gđ. Hòa Khang Xây dựng 200.000  
17 Gđ. Ân Anh Xây dựng 100.000  
18 Cháu Linh Xây dựng 100.000  
19 Gđ. Hằng Xây dựng 200.000  
20 Gđ. Bạn Hiên Xây dựng 200.000  
21 Sư Chơn Phúc Xây dựng 1.000.000  
22 Tuấn An - Mẹ Sắn Xây dựng 2.000.000  
23 Gđ. Huyền Hào Xây dựng 100.000  
24 E Lan Xây dựng 500.000  
25 Tâm Cường Xây dựng 100.000  
26 Phạm Thanh Luận Sơn 10.000.000  
27 Trương Quang Phương Thiết bị điện 10.000.000  
28 Ngô Văn Kiệt Hào quang 2.000.000  
29 Ngô Thị Thu Hiền Hào quang 2.000.000  
30 Phật tử Ngô Tấn Hoài Vật liệu sơn + Công thợ sơn 21.000.000  
31 Ngô Thị Bình Xây dựng 2.800.000  
32 Sư Phước Hạnh Hào quang 2.000.000  
33 Nguyễn Thị Lan - Lê Thị Hà - Bùi Thị Hằng (Sài Gòn) Đèn lồng trang trí  
34 Nguyễn Kiều Oanh Đóng la-phông bệ thờ 20.000.000  
35 Nhóm Cư Sĩ Áo Trắng (Sài Gòn) Thiết bị vệ sinh 20.000.000  
36 Trương Hoàng Lê Xây dựng 10.000.000  
37 Nguyễn Thị Kim Hương Điện nước 5.000.000  
38 Phan Thị Lê Hương Vật dụng 20.000.000  
39 Nguyễn Hoàng Bách Xây dựng 1.000.000  
40 Phan Thị Lê Hương Xây dựng 10.000.000  
41 Phan Thị Kim Long Gạch 2.000.000  
42 Trần Trọng (Tâm Giác Nguyên) Vật liệu 30.000.000  
43 Nguyễn Phỉ Trí Vật liệu 11.800.000  
44 Đoàn Quốc Thịnh Lót gạch men 70.000.000  
45 Phật tử Ngô Anh Xây móng 45.000.000