loading
Pháp Thoại
Đang phát album: Những bài giảng tại Munich - Đức của Thầy Viên Minh
Danh Mục
Pháp Môn Niệm 9 Ân Đức Phật (108 âm - 108 hạt) - Play
Khai Thị Thực Tại - Play
Khóa giảng thứ 20 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh (online) - Play
Khóa giảng thứ 19 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh - Play
Khóa giảng thứ 18 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh - Play
Khóa giảng thứ 17 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh - Play
Khóa giảng thứ 16 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh - Play
Bài giảng ở chùa Xá Lợi Phật Đài của Thầy Viên Minh - Play
Khóa giảng thứ 15 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh - Play
Một số bài giảng của Thầy Viên Minh ở Mỹ - 2015 - Play