loading
Các tác phẩm của tác giả: Àcariya Mun Bhùridatto
Tác phẩm
Chứng đạo ca
Ca khúc hoan hỷ giải thoát ra khỏi ngũ uẩn
(Khandhavimutti Samangidhamma)

Tác giả:     Àcariya Mun Bhùridatto
Dịch giả:   Ajaan Thànissaro
Thiện và ác
Tác giả:     Osho