loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
CHƯƠNG TRÌNH: LỄ THÁNH HỘI – RẰM THÁNG GIÊNG TẠI CHÙA HUYỀN KHÔNG

 

CHƯƠNG TRÌNH

LỄ THÁNH HỘI – RẰM THÁNG GIÊNG

TẠI CHÙA HUYỀN KHÔNG

(Thứ bảy, ngày 15/1/Đinh Dậu – 11/2/2017)

 

08 giờ 00   : Thiện nam tín nữ vân tập.

09 giờ 00   : Chư Đại đức Tăng ni quang lâm.

09 giờ 30   : Chư Phật tử tụng kinh lễ bái Tam Bảo.

10 giờ 00   :  - Cung thỉnh Đại đức Tăng ni quang lâm Phật điện.

                     - Phật tử thọ trì Tam qui và Ngũ giới.

                     - Chư Tăng mở khóa lễ Cầu An đầu năm.

                     - Phóng sanh.

10 giờ 45   :  - Lễ Trai Tăng.

11 giờ 30   :   - Hồi hướng công đức.

                      - Phật tử dùng cơm thân mật.

18 giờ 00   :   - Khóa kinh Tam Bảo.

                      - Phát nguyện thọ Đầu-đà.

19 giờ 00   : Cúng dường ánh sáng lên chư Đại Thánh Tăng.

20 giờ 00      - Tụng kinh Lễ Thánh Hội – Rằm Tháng Giêng.

                       - Tọa thiền.

                       - Kinh hành.

21giờ 30    : Đố vui Phật Pháp.

22 giờ 30   : Bốc quẻ đầu năm                       

23 giờ 30   : Hồi hướng công đức – Hoàn mãn.

 

 

 
Trở lại     Đầu trang