loading
Tin Xây Dựng
Bổ sung tiếp hạng mục hoàn thiện Bảo tháp chùa Huyền Không: Sơn nội thất...
Kính bạch chư tôn đức Tăng Ni,
Thưa chư thiện nam tín nữ,...
PHƯƠNG DANH CHƯ TÔN ĐỨC VÀ PHẬT TỬ CÚNG DƯỜNG HỆ THỐNG ĐIỆN BẢO THÁP CHÙA HUYỀN KHÔNG:
PHƯƠNG DANH CHƯ TÔN ĐỨC VÀ PHẬT TỬ CÚNG DƯỜNG HOÀN THIỆN BẢO THÁP CHÙA HUYỀN KHÔNG:
Bảo tháp tại chùa Huyền Không sau 7 năm xây dựng (2007-2014) đang ở vào giai đoạn cuối của tiến trình. Nhà chùa dự kiến sẽ cơ bản hoàn thành vào trước Đại lễ Vesak sắp đến (PL. 2558)...
 
 
Trở lại     Đầu trang