loading
Danh mục Thơ
Tác phẩm
Trả - Pháp danh
Tác giả:     Liễu Ngộ
Sơn khách
Tác giả:     Minh Đức Triều Tâm Ảnh
Thi ảnh
Tác giả:     Viên Hướng
Thầy tôi
Tác giả:     Minh Quang
Xuân
Tác giả:     Viên Hướng
Xuân
Tác giả:     Viên Minh - Minh Quang
Một Vầng Trăng
Tác giả:     Minh Đức Triều Tâm Ảnh - Viên Hướng
Đóa Tâm Khai - Thôi kệ
Tác giả:     Thích Tánh Tuệ
Nhân Quả
(Cảm tác sau khi đọc Phật Lý Qua Liêu Trai của Song Hào Lý Việt Dũng)

Tác giả:     Viên Minh
Đầu đông
Tác giả:     Minh Quang