loading
Tin Từ Thiện - Xã Hội
Phương danh thí chủ Phật tử hùn phước hỗ trợ chi phí vận chuyển chở xe lăn, phát tặng cho người nghèo, tàn tật

PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ PHẬT TỬ HÙN PHƯỚC HỖ TRỢ

CHI PHÍ VẬN CHUYỂN XE LĂN, PHÁT TẶNG CHO NGƯỜI NGHÈO, TÀN TẬT

STT PHƯƠNG DANH
SỐ TIỀN
1 Tuệ Phương, USA
900 USD                          
2 Nông Đình Hùng, USA
100 USD                          
3 Trần Huệ Mỹ (mẹ Như Trung), Úc
100 AUD                          
4 Lâm Quang Tuyen và Trương Thị Thu Trang, Úc
200 AUD                          
5 Lâm Quang Minh, Úc
300 AUD                          
6 Lâm Huệ Thu, Úc
100 AUD                          
7 Lâm Thu Nguyệt, Úc
100 AUD                          
8 Lâm Quang Sang, Úc
150 AUD                          
9 Lâm Thu Cúc (Như Trung), Úc
300 AUD                          
10 Lâm Thu Muội, Úc
300 AUD                          
11 Tâm Minh, Úc
100 AUD                          
12 Như Tuệ, Sydney, Úc
200 AUD                          
13 Đinh Thị Thanh Thủy, Úc
100 AUD                          
14 Như Tịnh (Trinh), Úc
50 AUD                          
  TỔNG CỘNG 1.000 USD + 2000 AUD                          
 
Trở lại     Đầu trang