loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
Chương Trình Lễ Vu Lan - Báo Hiếu PL.2558
Chương trình
LỄ VU-LAN - BÁO HIẾU PL. 2558
TẠI CHÙA HUYỀN KHÔNG
(14-15/7/Giáp Ngọ – 09-10/8/2014)
----------š----------
 
Ngày 14/7/Giáp Ngọ
17g30       : Khoá kinh chiều.
19g           : Lễ Cầu siêu-phóng sinh đăng trên sông Hương.
Ngày 15/7/Giáp Ngọ
7g30         : Thập phương Phật tử vân tập.
8g             : Chư tôn đức Tăng ni quang lâm.
8g30         : Đặt bát hội cúng dường Đại đức Tăng-già.
9g             : Phật tử tụng kinh Lễ bái Tam Bảo.
9g40:        - Cung thỉnh Đại đức Tăng-già quang lâm Phật điện.
                          - Khai từ.
                          - Thông qua chương trình.
                          - Phật tử thọ Tam qui-Ngũ giới.
 - Cung thỉnh chư Tăng khai kinh Cầu Siêu cho thất thế phụ mẫu và Cầu An cho phụ mẫu, ân nhân hiện tiền.
                          - Chư Tăng và đại chúng Phật tử tụng kinh Báo Hiếu.
                          - Phóng sinh.
                          - Hồi hướng công đức.
11g:          - Chư Tăng ni thọ trai.
                          - Phật tử dùng cơm thân mật.
15g           : Chư tỳ-khưu-tăng hành lễ Uposatha.
 
 
HOÀN MÃN
 
Trở lại     Đầu trang