loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
Lễ Thọ Đầu-đà Rằm Tháng Tư PL 2561 tại Tổ đình Bửu Long

 

ĐÊM ĐẦU ĐÀ RẰM THÁNG TƯ TẠI CHÙA TỔ BỬU LONG

(Thứ Tư 15/4 Âm Lịch - 10/05/2017)

   

(DL 2017 – PL 2561) 

* Tại Bồ-đề Phật Cảnh:

 

18g00:   - Chư Phật tử tề tựu
19g00:   - Lễ bái Tam Bảo.
              - Nguyện Thọ Đầu Đà.
              - Thuyết pháp (Hòa thượng Hộ Pháp)
              - Giải lao
 * Tại Chánh điện:

 

22g30:   - Hành thiền
              - Giải lao – Kinh hành.
23g30:   - Cung nghinh Xá-lợi.
              - Chiêm Bái Xá-lợi
              - Giải lao.
01g30:   - Hái hoa Phật Pháp.
03g00:   - Luận đạo.
04g30:   - Tụng kinh
              - Hồi hướng công đức.
05g30:   - Dùng điểm tâm sáng

  

---HOÀN MÃN--- 

 

 
Trở lại     Đầu trang