loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
Chương Trình Lễ Vu Lan - Báo Hiếu PL.2558
CHƯƠNG TRÌNH
LỄ VU LAN - BÁO HIẾU
 PL. 2559
TẠI CHÙA HUYỀN KHÔNG
(14-15/7/ẤT MÙI – 27-28/8/2015)
----------oo0oo----------
 
Ngày 14/7/Ất Mùi
14g00    : Phát quà cho đồng bào nghèo.
17g30    : Khoá kinh chiều.
19g00   : Lễ Cầu siêu-phóng sinh đăng trên sông Hương.
 
Ngày 15/7/Ất Mùi
7g30         : Thập phương Phật tử vân tập.
8g00         : Chư tôn đức Tăng ni quang lâm.
8g30         : Đặt bát hội cúng dường Đại đức Tăng-già.
9g00         : Phật tử tụng kinh Lễ bái Tam Bảo.
9g40:        - Cung thỉnh Đại đức Tăng-già quang lâm Phật điện.
                          - Khai từ.
                          - Thông qua chương trình.
                          - Phật tử thọ Tam qui-Ngũ giới.
- Cung thỉnh chư Tăng khai kinh Cầu Siêu cho thất thế phụ mẫu và Cầu An cho phụ mẫu, ân nhân hiện tiền.
                          - Chư Tăng và đại chúng Phật tử tụng kinh Báo Hiếu.
                          - Phóng sinh.
                          - Hồi hướng công đức.
11g:          - Chư Tăng ni thọ trai.
                          - Phật tử dùng cơm thân mật.
14g           : Chư tỳ-khưu-tăng hành lễ Uposatha.
 
HOÀN MÃN
 
 
Trở lại     Đầu trang