loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
Chương trình Lễ Vu Lan - Báo Hiếu PL.2061
LỄ VU LAN – BÁO HIẾU PL.2061
(14-15/7/Đinh Dậu – 4-5/9/2017)
----------š0›----------
 
Ngày 14/7/ Đinh Dậu (4.9.2017)            
17g30: Khoá kinh chiều.
19g00: Lễ Cầu siêu - phóng sinh đăng trên sông Hương.
Ngày 15/7/Đinh Dậu (5.9.2017)
7g30: Thập phương Phật tử vân tập.
8g00: Chư tôn đức Tăng ni quang lâm.
8g30: Đặt bát hội cúng dường Đại đức Tăng.
9g00: Phật tử tụng kinh Lễ bái Tam Bảo.
9g40: - Cung thỉnh Đại đức Tăng quang lâm Phật điện.
                   - Khai từ.
                   - Thông qua chương trình.
                   - Phật tử thọ Tam qui - Ngũ giới.
                          - Cung thỉnh chư Tăng tụng kinh Hồi hướng phước cho   thất thế phụ mẫu và kinh An lành cho phụ mẫu, ân nhân hiện tiền.
                   - ChưTăng và đại chúng Phật tử tụng kinh Báo Hiếu.
                   - Phóng sinh.
                   - Hồi hướng công đức.
11g:   - Chư Tăng ni thọ trai.
                   - Phật tử dùng cơm thân mật.
         14g:   Chư tỳ-khưu Tăng sám hối – tụng giới.
 
 
HOÀN MÃN
 
 
Trở lại     Đầu trang