loading
Xây dựng Tăng Xá, Thiền Xá và Cổng Tam Quan
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
1101 Ngọc Tốn 10.300Aud  
1102 Như Như 8.000.000đ  
1103 Phạm Văn Nam 1.000.000đ  
1104 Gđ. Cô Dung 100.000đ  
1105 Liễu Tánh 100Aud  
1106 Gđ. bà Tín Tâm 500.000đ  
1107 Gđ. Minh Lệ và con 1.000.000đ  
1108 Quốc Hải - Tuệ Quang 3.000.000đ  
1109 Ông Bà Tám Tín 10.000.000đ  
1110 Gđ. Tu nữ Tịnh Hiền 1.000.000đ