loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
1901 Gđ. Đào Viết Đường - Nguyễn Thị Nga 200.000đ  
1902 Nguyên Đạo 200.000đ  
1903 Gđ. Ông Bà Tư 100.000đ  
1904 Lan Anh 50.000đ  
1905 Nguyễn Tam Kỳ 500.000đ  
1906 Gđ. Cao Quang - Đoàn Thị Oanh 500.000đ  
1907 Gđ. Viên Tuyết 2.000.000đ  
1908 Gđ. Nguyễn Mạnh Cường - Thái Thị Hương 5.000.000đ  
1909 Minh - Oanh - Kim Liên - Đạo Quang 3.150.000đ  
1910 Một Phật tử 100.000đ  
1911 Diệu Từ 200.000đ  
1912 Quang Khanh 100.000đ  
1913 Chú Hiển 300.000đ  
1914 Trang 20.000.000đ  
1915 Tuệ Quang 5.000.000đ  
1916 Như Nguyện 100Usd  
1917 Gđ. Út Đặng 15.000.000đ  
1918 Nguyễn Thị Thu Thủy 500.000đ  
1919 Ngọc Tốn 10.300Aud  
1920 Như Như 8.000.000đ  
1921 Phạm Văn Nam 1.000.000đ  
1922 Gđ. Cô Dung 100.000đ  
1923 Liễu Tánh 100Aud  
1924 Gđ. bà Tín Tâm 500.000đ  
1925 Gđ. Minh Lệ và con 1.000.000đ  
1926 Quốc Hải - Tuệ Quang 3.000.000đ  
1927 Ông Bà Tám Tín 10.000.000đ  
1928 Gđ. Tu nữ Tịnh Hiền 1.000.000đ